“KosovoElectricityProduction.app”

“KosovoElectricityProduction.app”

Shumë të lumtur e të nderuar që Zëvendës Presidentja e MCC, zonja Mandaville i referohet projektit “KosovoElectricityProduction.app” te realizuar nga IETL dhe KOMTEL si përfitues të grantit financuar nga Millennium Challange Cooperation.

KosovoElectricityProduction.app tregon në kohë reale strukturën dhe burimin e prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë duke i prezantuar në forma grafike strukturen e prodhimit (Linjit, Hidro, Erë, Diell dhe konsumatorët vetëprodhues) së bashku me importin bazuar në burimet e energjisë.

Very happy and honored that the Vice President of MCC, Ms. Mandaville refers to the project “KosovoElectricityProduction.app” realized by IETL and KOMTEL funded by Millennium Challange Cooperation.

KosovoElectricityProduction.app shows in real time the structure and source of electricity production in Kosovo by presenting in graphic form the structure of production (Lignite, Hydro, Wind, Sun and prosumers) along with imports based on energy sources.

#digDataKosovo

Leave a Reply

Close Menu