TRASHËGIMIA KULTURORE, ARKIVAT DHE ARKITEKTURA

Trashëgimia Kulturore, Arkivat dhe Arkitektura është punëtori që shqyrton sfidat dhe mundësitë e veçanta që rrethojnë trashëgiminë kulturore dhe arkivat në një qytet që ka përjetuar ndikimin e thellë të luftës. Përmes analizës së dobësive, mundësive dhe përparësive, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë kompleksitetin e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në mjediset pas konfliktit, duke marrë parasysh çështjet e restaurimit, dokumentimit dhe angazhimit të komunitetit. Punëtoria synon të formulojë politika publike që sigurojnë që trashëgimia e pasur kulturore e kryeqytetit të bëhet një burim qëndrueshmërie dhe progresi.

Agjenda: Data dhe ora: 22 janar 2024, 14:00 – 17:00

Vendi: Kuvendi Komunal, Prishtinë

13:30 – 14:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve

14:00 – 14:05 Fjala e mirëseardhjes, Arta Balaj, Drejtoreshë e Kulturës, Komuna e Prishtinës

14:05 – 14:10 Fjalim hyrës, Përparim Rama, Kryetar i Komunës së Prishtinës

14:10 – 14:15 Fjalim për Procesin e Përpilimit të Strategjisë, Besa Zogaj – Gashi, Drejtoreshë Ekzekutive e Institutit

Leave a Reply

Close Menu